Reklamačné podmienky

 1. Pavol Piršel, sídlo: Inovecká 1142/30, 911 01 Trenčín, IČO 40501663, DIČ 1070714876 , Okresný úrad Trenčín,
  Číslo živnostenského registra: 350-40729 alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje kupujúceho, najmä spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento Reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“)ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je zverejnený na internetovej stránke www.vonavevankuse.sk . Uzavretím kúpnej zmluvy sa stáva tento reklamačný poriadok súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a predávajúcim.
 4. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, právne vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa týkajú výlučne spotrebiteľa a nevzťahujú sa na subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) Zákon o ochrane spotrebiteľa.
 5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. U ostatného spotrebného tovaru ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci
  v záručnej dobe (záruka). Záruku na tovar predávajúci poskytuje v súlade
  so všeobecne záväznými právnymi predpismi a záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim
 2. V prípade že tovar nezodpovedá objednanému tovaru kupujúci môže predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu vecialebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na webovom sídle predávajúceho( www.vonavevankuse.sk), alebo v sídle predávajúceho (Inovecká 1142/30, 911 01 Trenčín) a doručí predávajúcemu svoj prejav vôle uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) V Oznámení o uplatnení reklamácie kupujúci pravdivo uviesť všetky požadované informácie ohľadom vady tovaru, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich mu z ustanovenia § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. V prevádzkarni predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec resp. osoba poverená vybavovať reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 • a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a zásielku napriek tomu prevzal,
 • b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • k) ak kupujúci nepredložil pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list.
 1. Oprávnený kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u povinného predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.
 2. Po tom, ako kupujúci využil niektoré svoje právo vyplývajúce mu z ustanovenia
  622 a 633 Občianskeho zákonníka je toto právo kupujúceho z vád tovaru skonzumované a opätovne kupujúci nie je oprávnený pre tú istú vadu tovaru uplatňovať reklamáciu opakovane bez ohľadu na výsledok reklamácie.